درباره سینوراد:

شرکت مهندسی سینور راد دانش با نام تجاری سینوراد در سال 1389 با شماره ثبت 388888 به منظور آسان سازی روشهای انجام کار در صنایع ایران تاسیس و انجام فعالیت های مدیریتی و آموزشی را در دستور کار خود قرار داد.

برنامه بلند مدت:

با توجه به اهمیت دانش و محدود بودن صنایع فسیلی، شرکت مهندسی سینوراد، تولید علم برای ارتقاء سطح علمی جامعه و خود در دستور کار قرار داده است و صادرات علم را به کشور های دیگر در برنامه بلند مدت خود خواهد داشت.